حمل و نقل دریایی

سریعترین تحویل كانتینر در كشورهای شرق دور ، اروپا و سایر بنادر مهم حمل دریایی کالا به روش مستقیم از اقصی نقاط جهان به ویژه اروپا به کلیه بنادر ایران و بلعکس