حمل و نقل زمینی

حمل زمینی از كشورهای اروپایی، جنوب شرق آسیا ، cis ، و كشورهای همسایه عراق ، افغانستان و ... با مناسبترین شرایط. حمل بوسیله كامیون و حمل خرده بار (گروپاژ) از تمامی مبادی اروپا و کلیه نقاط آسیا به ایران و بلعکس.